Projekt „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe  
Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Budżet projektu: 1 850 598,24 PLN
Dofinansowanie z EFS: 1 665 538,41 PLN


Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi poprzez organizację szkoleń informatycznych, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie 8 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

W ramach projektu przewiduje się:

  • Przeprowadzenie szkoleń z Nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej dla uczniów
  • Przeprowadzenie szkoleń z CISCO ICND 1 oraz CISCO ICND 2 dla uczniów
  • Przeprowadzenie szkoleń z LINUX podstawowa administracja oraz Zaawansowana administracja systemem LINUX dla uczniów
  • Przeprowadzenie szkoleń z Autodesk AutoCAD – Bazowy dla uczniów
  • Przeprowadzenie szkoleń z Autodesk AutoCAD – Bazowy oraz Autodesk AutoCAD – Zaawansowany dla nauczycieli
  • Przeprowadzenie szkolenia z Nauka programowania w Pythonie dla nauczycieli
  • Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu
  • Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.