Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
Rekrutacja | E-Dziennik |  Plan zajęć | Poczta | Kontakt
srebrna szkoła

Regulamin

Autor: zsp9 2009-11-20 23:42
Tagi: brak.

Wprowadzenie

I. ZADANIA BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka szkolna jest ogólnoszkolnym centrum informacji służącym zaspokajaniu potrzeb uczniów, ich rodzin, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, zwanego dalej Zespołem, w zakresie dostępu do książek i innych źródeł informacji.
 2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów : kształcąco-wychowawczej, diagnostyczno-prognostycznej i kulturalno-rekreacyjnej.
 3. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
 4. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia książki oraz inne źródła informacji.
 5. Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 6. Biblioteka rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się.
 7. Biblioteka podejmuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość w sferze odbioru dóbr kultury i życia społecznego.

II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 1. Nadzór
  Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu, który:
  1. zapewnia: pomieszczenie suche, dobrze oświetlone i odpowiednio ogrzane; jego wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki i bezpieczeństwo zgodne z przepisami bhp; nienaruszalność mienia;
  2. zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych, zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
  3. w przypadku zatrudnienia dwóch i więcej bibliotekarzy zatwierdza przydział czynności poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy;
  4. przydziela na początku roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki:
   • zakupy książek i innych nośników informacji,
   • prenumeratę czasopism,
   • konserwację zbiorów,
   • zakupy druków bibliotecznych,
   • zakupy materiałów piśmienniczych i dekoracyjnych;
  5. inspiruje i koordynuje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej i medialnej;
  6. zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;
  7. w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania;
  8. hospituje i ocenia pracę biblioteki;
  9. powołuje Radę Biblioteczną na początku roku szkolnego.
 2. Pracownicy biblioteki
  1. Bibliotekę prowadzi nauczyciel-bibliotekarz;
  2. Zadania poszczególnych bibliotekarzy są ujęte w przydziale czynności i w planie pracy biblioteki;
  3. Pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki;
  4. Obowiązki bibliotekarza określa rozdz. III Regulaminu Biblioteki.
 3. Lokal biblioteki
  Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, w którym wyodrębniono czytelnię i część ze zbiorami biblioteki (magazynową), niedostępną dla czytelników ze względów na ciasne ustawienie regałów.
 4. Zbiory
  Biblioteka gromadzi następujące dokumenty:
  • wydawnictwa informacyjne,
  • podręczniki szkolne i programy nauczania,
  • lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,
  • książki pomocnicze,
  • literaturę popularnonaukową i naukową,
  • wydawnictwa albumowe,
  • wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, wychowania, filozofii, socjologii i dydaktyk różnych przedmiotów nauczania,
  • dokumenty audiowizualne,
  • edukacyjne programy komputerowe,
  • inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania,
  • prasę dla uczniów i nauczycieli.
 5. Finansowanie wydatków
  1. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Zespołu.
  2. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.
  3. Biblioteka może zdobywać środki finansowe w inny sposób, prowadząc różne działania np. organizując kiermasze książek itp.
 6. Czas pracy biblioteki
  1. Biblioteka przy obsadzie dwuosobowej udostępnia swoje zbiory codziennie od poniedziałku do piątku.
  2. Jeden dzień w tygodniu każdy z bibliotekarzy przeznacza na czynności związane z pracami administracyjnymi biblioteki, konserwacją zbiorów, zakupami, kontaktami z księgarniami i instytucjami współpracującymi.
  3. Okres udostępniania zbiorów w czasie przeprowadzania skontrum może zostać odpowiednio skrócony z możliwością czasowego wstrzymania wypożyczeń.
  4. W sytuacji zmniejszenia obsady biblioteki do jednego etatu lub w przypadku czasowej nieobecności drugiego bibliotekarza (powyżej 7 dni), biblioteka udostępnia swoje zbiory 4 dni w tygodniu.
 7. Organ doradczy
  1. Organem doradczym biblioteki jest Rada Biblioteczna.
  2. Powoływana jest przez Dyrektora Zespołu na początku roku szkolnego. W jej skład wchodzą przewodniczący komisji przedmiotowych, przedstawiciele związków zawodowych i inni pracownicy szkoły otwarci na współpracę z biblioteką.
  3. Rada Biblioteczna doradza w sprawach polityki gromadzenia zbiorów, jego selekcji i prenumeraty czasopism. Wypowiada się w innych kwestiach istotnych dla działania i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

III. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA - BIBLIOTEKARZA

 1. Praca pedagogiczna
  Nauczyciel-bibliotekarz jest obowiązany:
  1. udostępniać zbiory w wypożyczalni i czytelni oraz komplety do pracowni;
  2. prowadzić działalność informacyjną i propagandę wizualną, słowną i audiowizualną zbiorów, biblioteki i czytelnictwa;
  3. poznawać czytelników rzeczywistych i potencjalnych i pozyskiwać tych ostatnich;
  4. udzielać porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej czytelników;
  5. prowadzić rozmowy z czytelnikami na temat przeczytanych książek i na inne tematy ich interesujące;
  6. współorganizować prace zespołu uczniów współpracującego z biblioteką;
  7. współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji i kół zainteresowań, z rodzicami, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;
  8. propagować szeroko pojętą dziedzinę kultury, zwłaszcza regionalnej;
  9. przeprowadzać w klasach pierwszych, najpóźniej do 30 października, lekcję biblioteczną dotyczącą funkcjonowania biblioteki szkolnej;
  10. współpracować z innymi nauczycielami w realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej.
 2. Prace bibliotekarsko-organizacyjne
  Nauczyciel bibliotekarz jest obowiązany:
  1. przedkładać Dyrektorowi Zespołu projekt budżetu biblioteki;
  2. troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego;
  3. dbać o zabezpieczenie mienia i dokumentacji biblioteki, w razie jakichkolwiek usterek w tym zakresie bibliotekarz powinien powiadamiać dyrektora lub kierownika administracyjnego Zespołu;
  4. gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami;
  5. prowadzić ewidencję zbiorów;
  6. opracowywać zbiory (klasyfikacja wg UKD, katalogowanie, opracowanie techniczne i rzeczowe);
  7. systematycznie przeprowadzać selekcję księgozbioru (materiałów zbędnych i zniszczonych) przy współudziale nauczycieli, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w zarządzeniach i instrukcjach właściwego ministra;
  8. dbać o konserwację zbiorów;
  9. organizować warsztat działalności informacyjnej;
  10. prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną i roczną;
  11. indywidualny pomiar aktywności czytelniczej uczniów;
  12. planować pracę roczną biblioteki;
  13. składać roczne sprawozdania z pracy biblioteki;
  14. doskonalić warsztat swojej pracy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

 1. Z biblioteki mogą korzystać:
  1. uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym;
  2. nauczyciele;
  3. inni pracownicy Zespołu;
  4. rodzice lub prawni opiekunowie uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów;
 2. Uczniowie mogą wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla biorących udział w konkursach i olimpiadach), może prolongować termin zwrotu lub go skrócić.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu mogą wypożyczyć jednocześnie pięć książek na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć czasowo liczbę wypożyczonych książek, prolongować termin zwrotu lub go skrócić.
 4. W sytuacji niedotrzymania terminu oddania książki lub innych wypożyczonych materiałów bibliotecznych, biblioteka pobiera opłatę karną naliczaną za każdy rozpoczęty tydzień przetrzymywania zbiorów powyżej jednego miesiąca. Wysokość opłaty ustala Rada Pedagogiczna; pieniądze wpłacane są na konto Rady Rodziców. Bibliotekarz obowiązany jest do wystawienia KP czytelnikowi wnoszącemu opłatę. Ze środków tych kupowane są zbiory biblioteczne służące wszystkim uczniom.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej pozycji.
 6. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem sytuacji opisanej w rozdziale IV p. 4.
 7. Korzystający z biblioteki obowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czy innych materiałów czytelnik jest obowiązany odkupić taką samą pozycję (ten sam autor i tytuł) albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Uczniowie winni wszystkie wypożyczone materiały zwrócić przed końcem roku szkolnego.
 10. Czytelnicy przebywający w bibliotece winni zachowywać się w taki sposób, by nie przeszkadzać innym użytkownikom i pracującym tam bibliotekarzom.
 11. W bibliotece nie wolno jeść, grać w gry, używać telefonów komórkowych i innych urządzeń powodujących hałas i dekoncentrację pracujących czytelników i bibliotekarzy.
 12. Uczniowie, którzy kończą naukę w szkole oraz nauczyciele i inni pracownicy Zespołu, których stosunek pracy ulega rozwiązaniu, zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 13. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Strony: 1 -
Copyright © 2009-2011 ZSP9.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by Hard-Pc.pl - Twój sklep kompterowy!