Właściwa treść deklaracji dostępności

Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • – Strona zawiera mapę z lokalizacją szkoły – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • – Strona nie posiada audiodeskrypcji dla osób niedowidzących
  • – Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: data sporządzenia.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Henryka Michalska, adres poczty elektronicznej: h.michalska@zsp9.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 684 39 75.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury skargowo-wnioskowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

93-509 Łódź, al. Politechniki 38 – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na terenie szkoły brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma podjazdów dla wózków.

Przed wejściem do szkoły znajdują się schody składające się z dwóch stopni.

Są dwie pary drzwi wejściowych (zewnętrzne i wewnętrzne). Dzwonek na portiernię znajduje się po prawej stronie zewnętrznych drzwi wejściowych. Pomiędzy zewnętrznymi a wewnętrznymi drzwiami wejściowymi jest przedsionek. W przedsionku na ścianie po prawej stronie także znajduje się dzwonek na portiernię.

Budynek składa się z 3 kondygnacji. Nie ma windy. Na pierwsze piętro prowadzą schody o 22 stopniach (2 razy po 11). Z pierwszego piętra na drugie prowadzą schody również składające się z 22 stopni (2 razy po 11).

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na teren szkoły i do budynku można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych