Technikum nr 9  –  (5 lat nauki)
TECHNIK   ELEKTRYK

Klasa objęta patronatem firmy
Veolia Energia Łódź


Cele kształcenia w zawodzie technik elektryk:

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
  • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
  • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Technik elektryk wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz linii napowietrznych i kablowych. Przeprowadza pomiary, sporządza protokoły i prowadzi dokumentację eksploatacyjną.

Możliwości zatrudnienia:

w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), w budownictwie i przemyśle na stanowiskach eksploatacji energii elektrycznej oraz na stanowiskach produkcji maszyn elektrycznych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnego zakładu elektrycznego.

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.