Informacje ogólne

Zespół Szkół Politechnicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej znajduje w Łodzi przy Alejach Politechniki 38, kod pocztowy 93-590, telefon: 42 684 11 27, e-mail: kontakt@zsp9.elodz.edu.pl

Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Szkoła realizuje także zadania  zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym.

Przedmiot działania szkoły

Przedmiotem działania Zespołu Szkół Politechnicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi jest działalność edukacyjna na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
Szczegółowe cele i zadania określają: Statut Zespołu Szkół Politechnicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi oraz statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

Organy szkoły

Organami szkoły są:

 • Dyrektor szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Samorząd Uczniowski
 • Rada Rodziców

Pracownicy szkoły

 • Nauczyciele
 • Pedagog szkolny
 • Pracownicy administracji
 • Pracownicy obsługi

Szkołą kieruje dyrektor.

Organizacja Zespołu Szkół Politechnicznych

W skład Zespołu Szkół Politechnicznych wchodzą:

Technikum nr 9

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9

Szkoła kształci w Technikum nr 9 w zawodach:

 • technik automatyk
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik energetyk
 • technik informatyk
 • technik mechatronik
 • technik programista
 • technik realizacji nagrań

Szkoła kształci w Branżowej Szkole I stopnia nr 9 w zawodach:

 • elektryk
 • mechatronik

Nauka w Technikum nr 9 trwa pięć lat.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia nr 9 trwa trzy lata.

W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy zawodowe.

Uczeń może uzyskać dyplom zawodowy.

Po ukończeniu technikum uczeń może zdawać egzamin maturalny.

Załatwianie spraw

Sekretariat uczniowski przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 -15.45.

Sekretariat uczniowski udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub mailowo.

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia

Link do tekstu łatwego do czytania

Co robimy – informacja w polskim języku migowym (PJM)