Szkoła rozpoczęła swą działalność w dniu 1 września 1946 roku. Ministerstwo Przemysłu i Handlu wydało decyzję powołującą trzyletnią Szkołę Przemysłowo – Energetyczną. Naukę rozpoczęła jedna klasa licząca 40 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły był Leopold Temerson, a później Józef Krzeszowski. Przez pierwsze dwa lata nauka odbywała się w bardzo złych warunkach, w gmachu warsztatów mechanicznych przy ulicy Kopcińskiego 29. Poprawa warunków nauki nastąpiła 1 września 1948 roku, gdyż szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Kilińskiego 172. Szkoła zmieniła w dniu 30 czerwca 1947 nazwę na Państwowe Gimnazjum Przemysłowo – Energetyczne i w roku szkolnym 1948/49 liczyła już 5 oddziałów i 224 uczniów. W kolejnych latach nastąpił jej rozwój zarówno pod względem wyposażenia, jak i liczby uczniów. Następowały też kolejne zmiany nazwy oraz powstawały nowe typy szkół tj. Liceum Energetyczne i czteroletnie Technikum Energetyczne. Szkoła zaczęła przygotowywać wykwalifikowaną kadrę dla odbudowującego się przemysłu energetycznego zrujnowanego drugą wojną światową, budowanych elektrowni i elektrociepłowni oraz sieci elektroenergetycznych. Doniosłym wydarzeniem w dziejach Szkoły było jej przeniesienie we wrześniu 1958 roku do nowego budynku przy ulicy Skrzywana 11. W gmachu tym, pod adresem Al. Politechniki 38, szkoła istnieje do chwili obecnej. Budynek nie był przystosowany do odbywania w nim zajęć lekcyjnych. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w pracach adaptacyjnych, w przenoszeniu z gmachu przy ulicy Kilińskiego 172 do budynku przy ulicy Skrzywana 11 wyposażenia szkoły – o czym świadczą archiwalne fotografie i zapisy w kronikach.

 

W latach 1958 – 1961 pod kierunkiem ówczesnego dyrektora Jana Wrońskiego następuje znaczny rozwój szkoły. Powstaje wówczas wiele nowych pracowni i laboratoriów oraz w roku 1961 zostają oddane do użytku nowe Warsztaty Szkolne, które w znacznej części zostały wybudowane dzięki wysiłkowi uczniów i nauczycieli skupionych w Społecznym Komitecie Budowy Warsztatów. W roku 1958 powstaje szkolna orkiestra dęta, którą kieruje przez około 20 lat wspaniały dyrygent i pedagog Mikołaj Stanisławski. Orkiestra bez przerwy w funkcjonowaniu istnieje do dzisiaj.

W latach 1961 – 1971 powstają następujące typy szkół i specjalności:

  • w Technikum Energetycznym(elektroenergetyka, elektrownie cieplne, chłodnictwo, elektryczna automatyka przemysłowa, miernictwo elektryczne i elektroniczne);
  • w Pomaturalnej Szkole Technicznej(telewizja, pomiary przemysłowe i automatyka, elektroniczne maszyny matematyczne);
  • w Zasadniczej Szkole Energetycznej(elektroenergetyka, elektromechanik urządzeń dźwigowych);
  • w Liceum Zawodowym(elektromechanik urządzeń przemysłowych);
  • w Technikum Energetycznym Wydział dla Pracujących(elektroenergetyka, dźwigi osobowe, elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa);
  • w Technikum Przemysłowo Pedagogicznymunikalnym typie szkoły odbywało się kształcenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

W latach 1971 – 1987 następuje dalszy rozwój szkoły ukierunkowany na wprowadzenie nowych specjalności, postępu pedagogicznego i nowych trendów w dydaktyce. W tym czasie szkołą kieruje bardzo zaangażowany w jej rozwój dyrektor Jan Dawidowski. Szkoła zdobywa wówczas dużą renomę i odnotowuje szereg osiągnięć w wielu dziedzinach m.in. w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w sporcie i w postępie pedagogicznym oraz modernizacji metod kształcenia i wyposażenia.
Dzięki wspólnemu działaniu dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów szkoła odnotowała w tym okresie również wiele osiągnięć, zaszczytnych nagród i wyróżnień. W roku 1966 sztandar szkoły zostaje odznaczony prestiżową odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, a w czerwcu 1974 szkoła otrzymuje niezwykle cenione odznaczenie – Medal Komisji Edukacji Narodowej. W dniu 14 października 1976 roku w szkole odbywają się Wojewódzkie Obchody Dnia Nauczyciela połączone z jubileuszem trzydziestolecia powstania szkoły. Podczas tej uroczystości szkoła otrzymuje nowy sztandar ufundowany przez zakład opiekuńczy – Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Dźwigowych, a także zostaje wmurowana tablica pamiątkowa ufundowana przez Zakład Szlifierek „Ponar – Jotes”. Szkole zostaje nadane w dowód uznania za osiągnięcia imię Komisji Edukacji Narodowej (niewiele instytucji oświatowych nosi to imię).
Od 1 września 1987 roku szkoła rozpoczyna jako pierwsza w Polsce kształcenie techników informatyków według własnych, autorskich programów nauczania. W szkole postawiono szczególnie na nowoczesność kształcenia. Przejawia się to w zmianie metod nauczania i innej organizacji zajęć lekcyjnych (mocno akcentuje się kształcenie metodami laboratoryjnymi w oparciu o bardzo dobre wyposażenie pracowni).
Szkoła od dnia 1 września 1995 podejmuje wielki wysiłek organizacyjny i dydaktyczny rozpoczynając kształcenie na zasadzie eksperymentu pedagogicznego w nowej szerokoprofilowej specjalności elektrotechnika przemysłowa. Zrealizowanie tego eksperymentu we współpracy z Ministerstwem Oświaty i Wychowania, z pozytywnym skutkiem wymagało dużego wysiłku dyrekcji szkoły i kadry pedagogicznej. Dzięki realizacji tego eksperymentu, który po wdrożeniu próbnym stał się obowiązującym do tej pory kierunkiem kształcenia, szkoła została znacznie doposażona w środki dydaktyczne. Powstało wiele nowych bardzo dobrze wyposażonych pracowni.

1 września 2002 r. Zespół Szkół Elektroniczno – Energetycznych, w ramach reformy oświaty, uległ przekształceniu w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 o następujących typach szkół:

  • Technikum Elektroniczne(specjalność: systemy i sieci komputerowe)
  • Technikum Elektryczne(specjalność: energoelektronika)
  • Liceum Profilowaneo profilach: elektronicznym, elektrotechnicznym i mechatronicznym

Kończąc ten rys historyczny nie sposób nie podziękować za ofiarną pracę wszystkim byłym i obecnym dyrektorom, wicedyrektorom, kierownikom, nauczycielom i pracownikom, a także rodzicom, których ofiarność w niesieniu pomocy szkole na przestrzeni tych lat jest niepodważalna. Dzięki Waszej pracy, a także dzięki wspaniałym uczniom oraz absolwentom Zespół Szkół przy Al. Politechniki 38 zajął wysoką pozycję na mapie szkolnictwa regionu łódzkiego.

Kalendarium
01.09.1946r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu powołuje 3-letnią Szkołę Przemysłowo Energetyczną. Przez pierwsze 2 lata nauka odbywa się w gmachu warsztatów mechanicznych Państwowej Szkoły Techniczno – Przemysłowej przy ulicy Kopcińskiego 29.
30.06.1947r. Szkoła zmienia nazwę na Państwowe Gimnazjum Przemysłowo – Energetyczne. Nadzór nad szkołą obejmuje Dział Szkolnictwa Zawodowego Centralnego Zarządu Energetyki.
01.09.1948r. Szkoła przenosi się do budynku przy ulicy Kilińskiego 172.
24.06.1949r. Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci ( 26 osób ).
01.09.1949r. Rozpoczynają naukę pierwsi uczniowie Liceum Energetycznego, a szkoła przyjmuje nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum Energetyczne.
01.09.1950r. Powstaje 4-letnie Technikum Energetyczne i zostaje oddany do użytku budynek warsztatów szkolnych przy ulicy Kilińskiego 172 ( w latach 1946 – 1950 zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywały się w warsztatach mechanicznych Państwowej Szkoły Techniczno – Przemysłowej przy ulicy Kopcińskiego 29).
01.09.1951r. Szkoła zmienia nazwę na Państwowe Technikum Energetyczne. Ponadto w szkole został otwarty Wydział dla Pracujących.
01.03.1952r. Kolejna zmiana nazwy szkoły na Technikum Energetyczne Ministerstwa Energetyki.
01.09.1958r. Ministerstwo Oświaty obejmuje całkowity nadzór nad szkołą, ponadto powstaje Zasadnicza Szkoła Energetyczna oraz Państwowa Szkoła Techniczna.
04.09.1958r. Szkoła przenosi się do nowego budynku (byłego hotelu E.C. – II) przy ulicy Skrzywana 11.
07.09.1958r. Powołany został społeczny komitet budowy warsztatów przy ostatecznej siedzibie szkoły: Al. Politechniki 38.
02.11.1958r. Powstaje szkolna orkiestra dęta.
02.11.1961r. Oficjalne otwarcie nowego budynku warsztatów szkolnych.
01.09.1963r. Powstaje Technikum Przemysłowo – Pedagogiczne, na podbudowie 3-letniej ZSZ, szkolące techników energetyków o specjalności pedagogicznej.
01.09.1964r. Szkoła zmienia nazwę na Technikum Energetyczne Nr 1 w Łodzi.
10.09.1966r. Dekoracja sztandaru szkolnego Odznaką „Tysiąclecia Państwa Polskiego”.
01.09.1972r. Otwarcie Liceum Zawodowego Nr 2.
13.05.1974r. Otwarcie Izby Pamięci Narodowej.
17.06.1974r. Szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej.
01.09.1976r. Utworzenie Zespołu Szkół Energetycznych Nr 1 w Łodzi.
14.10.1976r. Uroczyste obchody 30 – lecia szkoły. Zespół Szkół Energetycznych Nr 1 otrzymuje imię Komisji Edukacji Narodowej i nowy sztandar ufundowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Remontu Dźwigów oraz tablicę pamiątkową.
01.09.1978r. Zostaje oddany nowy budynek warsztatów szkolnych z pomieszczeniami administracyjnymi i magazynowymi.
01.09.1982r. Powstaje Technikum Energetyczne na podbudowie ZSZ.
30.04.1986r. Otwarcie Izby Tradycji Szkoły.
05.03.1987r. Otwarcie pierwszej w Łodzi pracowni komputerowej.
01.09.1987r. Szkoła rozpoczyna jako pierwsza w Polsce kształcenie techników – informatyków w Policealnym Studium Zawodowym.
01.10.1987r. Otwarcie nowocześnie wyposażonych w komputery typu IBM PC pracowni informatycznych.
01.09.1989r. Powstaje Pedagogiczne Studium Techniczne kształcące nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
01.09.1991r. Rozpoczęcie przez Szkołę na zlecenie Rejonowych Biur Pracy kursów głównie komputerowych w celu przekwalifikowania bezrobotnych ( w latach 1991 – 1994 przeszkolono około 400 bezrobotnych).
01.09.1994r. Powstaje nowy typ szkoły: Liceum Techniczne.
01.09.1995r. Szkoła rozpoczyna realizację kształcenia techników – elektroników w szerokim profilu wg założeń Programu Unii Europejskiej – UPET – IMPROVE. Powstają trzy nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, z tego dwie pracujące w sieci Novell, specjalistyczna pracownia systemów mikroprocesorowych oraz wiele innych.
09.11.1995r. ogólnopolskie seminarium zorganizowane przez MEN, Kuratorium, WODN i naszą szkołę na temat: „Ocena Wdrażania eksperymentu – nowy typ szkoły Liceum Techniczne” połączone z giełdą i wystawą środków dydaktycznych.
14.06.1996r. Ogólnopolskie „Podsumowanie Prac Nad nowymi modelami kształcenia – Liceum Techniczne i program UPET – IMPROVE” połączone z wystawą i giełdą środków dydaktycznych produkowanych przez firmy polskie i zagraniczne.
01.09.2002r. Zespół Szkół Elektroniczno – Energetycznych zmienia nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9. Powstają nowe typy szkół: Technikum Elektroniczne (o specjalności: systemy i sieci komputerowe), Technikum Elektryczne (o specjalności: energoelektronika), Liceum Profilowane (o profilach: elektronicznym, elektrotechnicznym i mechatronicznym).