„Technik automatyk – nowoczesny zawód przyszłości”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie projektu

W projekcie „Technik automatyk-nowoczesny zawód przyszłości” uczestniczyło ogółem 43 uczniów naszej szkoły, z czego 3 U zrezygnowało w trakcie trwania zajęć:

  • – 4 techników energetyków z 4TB oraz 10 z 3TB i 3 z 2TB,
  • – 9 techników elektryków z 4TB oraz 5 z 3TA,
  • – 12 techników automatyków z 3TF.

Uczniowie zdobyli cenne kwalifikacje i uzyskali szereg umiejętności. Po zakończeniu projektu mogą umieścić w CV m.in. :

  1. 1. Uprawnienia energetyczne „E” w Grupie 2 poz.1 i 10
  2. 2. Obsługa programu AutoCad
  3. 3. Wykonywanie specjalistycznych pomiarów z użyciem sterowników PLC
  4. 4. Dokonywanie pomiarów spoin przy użyciu spoinomierzy
  5. 5. Uprawnienia spawalnicze metodą TIG dla spoin pachwinowych (materiały grup FM1 i FM5).

Każdy z uczestników odbył 150 godzin staży zawodowych w firmie patronackiej Veolia Energia Łódź, gdzie zapoznał się z organizacją przedsiębiorstwa oraz funkcjonowaniem nowoczesnych urządzeń i instalacji energetycznych.

W ramach projektu zajęcia ze sterownikami PLC odbyło także 4 nauczycieli z naszej szkoły. Przyczyni się to do wzbogacenia ofert edukacyjnej wśród techników: energetyków, elektryków i automatyków.

Projekt zakończył się sukcesem. Zrealizowano wszystkie założenia i wykonano wszystkie wskaźniki.


Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 40U(0K,40M) ZSP nr 9 w Łodzi, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy oraz szkolenie 4 nauczycieli, doposażenie placówki, staże zawodowe. Projekt przewiduje dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Planowane efekty:

Uczestnicy projektu uzyskają energetyczne zaświadczenia kwalifikacyjne „E” Gr. 2 poz. 1 i 10 ,poznają procesy kontroli prac spawalniczych, uzyskają
umiejętności posługiwania się oprogramowaniem AutoCad, poznają energetyczne pomiary specjalistyczne i monitoring procesów technologicznych, uzyskają uprawnienia spawalnicze, odbędą staże zawodowe z programem opartym o oczekiwania pracodawców. Nauczyciele zapoznają się ze specjalistycznym sprzętem zakupionym w ramach projektu.

Wartość projektu:

597 535,00 zł, wkład Funduszy Europejskich: 537 781,00 zł

Nazwa beneficjenta:

Miasto Łódź/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi im. Komisji Edukacji Narodowej


Harmonogram zajęć:

Harmonogram zajęć

Lista uczniów biorących udział w projekcie:

Lista rekrutacyjna

Podział na grupy:

Podział na grupy_020919

Staże – podział na grupy:

Podział na grupy_staże Veolia

Lista nauczycieli biorących udział w projekcie:

Lista rekrutacyjna nauczycieli_Technik Automatyk_AKTUALNA


Aktualności:

02.06.2020

W dniu 02.06.2020 r. uczniowie uczestniczący w projekcie zakończyli zajęcia w ramach Zadania 7. Ostatnim elementem był egzamin państwowy, który pozytywnie zaliczyło 36 uczniów. Nasi uczniowie uzyskali kwalifikacje spawaczy metodą TIG.

20.05.2020

Informujemy o uruchomieniu zajęć w ramach Zadania 7 „Kurs spawalniczy” w Ośrodku ZDZ. Szczegółowe informacje w załączonym harmonogramie: HARMONOGRAM

09.09.2019

Uczniowie uczestniczący w projekcie” w dn.09.09.19r. rozpoczynają ostatnie zajęcia przewidziane programem. Zadanie 7 „Kurs na uprawnienia spawalnicze” zostanie zakończone egzaminem, który potwierdzi uzyskanie cennych na rynku pracy uprawnień spawalniczych „TIG”

30.08.2019

Uczniowie uczestniczący w projekcie zakończyli kolejne Zadanie 8 „Staże zawodowe u pracodawcy”. Podzieleni na 8 grup, pod nadzorem opiekunów/Specjalistów energetyków, podczas 150 godzin zajęć zapoznali się z funkcjonowaniem współczesnej firmy energetycznej Veolia Energia Łódź. Staże zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem projektu i Programem przygotowanym przy udziale przedstawicieli firmy.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali stypendia oraz Zaświadczenia o ukończeniu stażu
 

29.06.2019

Nauczyciele uczestniczący w projekcie zakończyli zajęcia w ramach Zadania 5 „Zajęcia edukacyjno-warsztatowe z pomiarów specjalistycznych dla nauczycieli”. Nabyli praktyczne umiejętności posługiwania się sterownikami PLC.  Wystawiono imienne Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji zawodowych.

17.06.2019

W dniu 17 czerwca dwie grupy uczniów uczestniczących w projekcie rozpoczęło kolejne zajęcia. W ramach Zadania 8 realizowane są staże zawodowe w firmie patronackiej Veolia Energia Łódź.  We wspólnie przygotowanym programie przewidziano 150 godzin, podczas których uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem dużej firmy energetycznej. 

14.06.2019

Uczniowie uczestniczący w projekcie zakończyli kolejne zajęcia. Zadanie 4 „Zajęcia edukacyjno-warsztatowe z pomiarów specjalistycznych dla uczniów” zostało podsumowane nabyciem praktycznych umiejętności posługiwania się sterownikami PLC. Uruchomiono wcześniej zamontowane na stanowiskach dydaktycznych urządzenia : pompy, zawory, wentylatory. Wystawiono imienne Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji zawodowych.

08.06.2019

W dniu 07.06.2019 r. zajęcia w projekcie rozpoczęło 4 nauczycieli naszej szkoły. W przygotowanej pracowni ze sterownikami PLC zrealizują zakres teoretyczno-praktyczny przewidziany w Zadaniu 5 „Zajęcia edukacyjno-warsztatowe z pomiarów specjalistycznych dla nauczycieli”

25.03.2019

W ramach Zadania 4 zakończono kolejny etap prac. Uczniowie uczestniczący w projekcie przy użyciu zakupionych narzędzi i materiałów zmontowali stanowiska dydaktyczne w nowej pracowni.

02.03.2019

Uczniowie uczestniczący w projekcie zakończyli kolejne zajęcia. Zadanie 2 „Zajęcia edukacyjne z oprogramowania AutoCad”, podczas których uczniowie wykonywali rysunki techniczne przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Zostały wystawione imienne Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji zawodowych.
 
Od dnia 04.03 na terenie warsztatów uczniowie uczestniczący w projekcie rozpoczną kolejne zajęcia. W Zadaniu 4 w ramach zajęć edukacyjno-warsztatowych z pomiarów specjalistycznych zostaną przygotowane stanowiska dydaktyczne, na których uczniowie uruchomią zamontowane urządzenia przy użyciu sterowników PLC i specjalistycznego oprogramowania.
 

01.02.2019

Uczniowie uczestniczący w projekcie zakończyli kolejne zajęcia. Zadanie 3 „Kontrola prac spawalniczych” zostało podsumowane nabyciem praktycznych umiejętności posługiwania się spoinomierzami. Zostały wystawione imienne Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji zawodowych.

06.12.2018

Zakończono pierwsze z zadań przewidzianych w projekcie „Technik automatyk-nowoczesny zawód przyszłości”.

Zadanie nr 1 : Zajęcia edukacyjne – przygotowanie do egzaminów państwowych „E” zostało podsumowane w Zadaniu 6 Egzaminy państwowe na gr.”E” ,które wszyscy uczestnicy projektu zakończyli sukcesem i uzyskali kwalifikacje energetyczne „E” gr.2 po.1 i 10 przed państwową komisją egzaminacyjną SEP-u.


Galeria zdjęć:

W ramach Zadania 2 „Zajęcia edukacyjne z oprogramowania AutoCad” uczniowie poznawali tajniki i nabywali umiejętności tworzenia rysunków technicznych.