Moja praca – moja pasja

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RYNKU PRACY

„MOJA PRACA – MOJA PASJA”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest ZSP nr 9 w Łodzi.
 2. Konkurs realizuje założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i Planowania Kariery Zawodowej.
 3. Konkurs trwa od 20.10.2018r. do 05.12 2018 r.

CEL KONKURSU

 1. Promowanie działań zachęcających uczniów do odkrycia w sobie pasji, która może wpłynąć na ich przyszłą karierę zawodową.
 2. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
 3. Promowanie osiągnięć uczniów.
 4. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

ADRESACI KONKURSU

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie ZSP nr 9 w Łodzi.

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

 1. Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie swojego przyszłego zawodu – pasji w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób.
 2. Ocenie podlegają:
 • oryginalna realizacja tematu,
 • zgodność z realiami,
 • walory edukacyjne i popularyzacyjne pracy,
 •  walory estetyczne i wizualne,
 • kreatywne ujęcie tematu,
 • poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,­
 • przejrzystość i techniczna poprawność wykonania.
 1. Forma pracy jest dowolna, np. prezentacja multimedialna, film, ulotka, plakat, scenariusz przedstawienia/filmu, audycji radiowej, album, wiersz, piosenka, praca plastyczna, broszura, komiks i inne.
 2. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana spośród nauczycieli ZSP nr 9.
 3. Zgłoszona do Konkursu praca powinna odzwierciedlać zainteresowania autora połączone z wykonywaniem przyszłego zawodu.

  WARUNKI KONKURSU

 1. Do udziału w Konkursie może być zgłoszona tylko jedna praca, której wykonawcą jest jedna osoba.
 2. Praca powinna być samodzielnym wytworem uczestnika konkursu.
 3. Prace nie mogą brać udziału w innych konkursach.
 4. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz numerem oddziału.
 5. Pracę konkursową uczestnik przekazuje nauczycielowi, który organizuje Konkurs – Anna Buczek – osobiście lub na adres buczek@zsp9.pl.
 6. Uczeń składający pracę na konkurs przekazuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  NAGRODY

 1. W Konkursie zostaną przyznane trzy główne miejsca (1-3)
 2. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia.
 3. Nagrody:
 • uczestnicy i laureaci konkursu uhonorowani zostaną dyplomami,
 • uczestnicy i laureaci konkursu otrzymają bieżące oceny z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarczej i geografia zgodnie z zajętymi miejscami – od oceny 6 do oceny 4,
 • zwycięzcy konkursu (1-3 miejsce) uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie  z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem.
 2. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do tej pracy, nie naruszania praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje pracy (w tym wizerunku fotografowanych osób) na stronie internetowej szkoły www.zsp9.pl i Facebooku szkolnym.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 01.2019 poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się w czasie najbliższego uroczystego apelu.
 5. Prace nagrodzone i wytypowane przez jury będą umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz wystawione w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.zsp9.pl
 7. Szczegółowych informacji udziela koordynator Konkursu – Anna Buczek poprzez pocztę internetową i dziennik elektroniczny Librus Synergia.

 

REGULAMIN (pdf)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (docx)

Skip to content