Oferta edukacyjna naszej szkoły a prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Jak co roku MEiN ogłosiło  Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Ukazało się ono w  drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy, a tym samym przyczynianie się do przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY A ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY

Prognoza dotycząca  krajowego rynku pracy

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 28 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.

W prognozie znalazło się aż 6 zawodów, w których kształcimy lub rozpoczniemy kształcenie od 1.09.2021:

Technikum nr 9
technik automatyk
technik elektronik
technik elektryk
technik energetyk
technik mechatronik
technik programista

Branżowa Szkoła I stopnia
elektryk
mechatronik

Prognoza dotycząca wojewódzkiego rynku pracy

Prognoza wojewódzka zawiera alfabetyczny wykaz zawodów o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku pracy w podziale na poszczególne województwa.

W prognozie dla województwa łódzkiego  znalazły się wszystkie zawody, w których kształcimy lub rozpoczniemy kształcenie od 1.09.2021:

Technikum nr 9
technik automatyk
technik elektronik
technik elektryk
technik energetyk
technik mechatronik
technik programista
technik informatyk

Branżowa Szkoła I stopnia
elektryk
mechatronik

Dane przedstawiono w oparciu o informację Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny), danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Skip to content