#pokazswojapasje

Szkolni doradcy zawodowi

zapraszają do udziału w szkolnym konkursie #pokazswojapasje

Wiemy, że możecie pochwalić się różnorodnymi zainteresowaniami. Dlatego też w czasie zdalnego nauczania zachęcamy Was do podzielenia się, tym co Was fascynuje.  Przedmiotem Konkursu jest pokazanie swojej pasji poprzez przygotowanie filmu, zdjęcie lub plakatu. Zgłoszona praca powinna odzwierciedlać rzeczywiste zainteresowania autora niekoniecznie związane z kierunkiem kształcenia.

Na wasze prace czekamy do 24 maja 2020r.

Komisja konkursowa dokona oceny prac do 01 czerwca 2020r.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na stronie szkoły i szkolnym Facebooku.

Na pytania i wątpliwości odpowiada koordynator konkursu Anna Buczek

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „#pokazswojapasje”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi.
 2. Konkurs realizuje założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i Planowania Kariery Zawodowej.
 3. Konkurs trwa od 11.05.2020r. do 24.05.2020 r.

§ 2 CEL KONKURSU

 1. Zachęcenie uczniów do dzielenia się swoja pasją, poprzez publikowanie zdjęć i filmów.
 2. Podniesienie samooceny w okresie nauczania na odległość
 3. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
 4. Promowanie osiągnięć uczniów.

§ 3 ADRESACI KONKURSU

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie ZSP w Łodzi.

§ 4 PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

 1. Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie swojej pasji w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób.
 2. Ocenie podlegają:

– oryginalna realizacja tematu,

– walory estetyczne i wizualne,

– kreatywne ujęcie tematu,

– przejrzystość przekazu,

 • Temat powinien być przedstawiony poprzez zdjęcie, film, lub plakat
 • Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana spośród nauczycieli ZSP w Łodzi.
 • Zgłoszona do Konkursu praca powinna odzwierciedlać zainteresowania autora niekoniecznie związane z kierunkiem kształcenia.

§ 4 WARUNKI KONKURSU

 1. Do udziału w Konkursie może być zgłoszona tylko jedna praca, której wykonawcą jest jedna osoba.
 2. Praca powinna być samodzielnym wytworem uczestnika konkursu.
 3. Prace nie mogą brać udziału w innych konkursach.
 4. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz numerem oddziału.
 5. Pracę konkursową uczestnik przekazuje na adres a.buczek@zsp9.elodz.edu.pl z dopiskiem #pokazswojapasje

§ 5 NAGRODY

 1. W Konkursie zostaną przyznane trzy główne miejsca (1-3)
 2. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia.
 3. Nagrody:
 1. uczestnicy i laureaci konkursu uhonorowani zostaną dyplomami,
 2. uczestnicy i laureaci konkursu otrzymają bieżące oceny z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarczej i geografia zgodnie z zajętymi miejscami – od oceny 6 do oceny 4,
 3. zwycięzcy konkursu (1-3 miejsce) uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie  z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem.
 2. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do tej pracy, nie naruszania praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje pracy  (w tym wizerunku fotografowanych osób) na stronie internetowej szkoły www.zsp9.pl i Facebooku szkolnym.
 3.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 01.06.2020r. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.
 4. O terminie wręczenia nagród rzeczowych i dyplomów uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 5. Prace nagrodzone i wytypowane przez jury będą umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym  Facebooku.
 6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.zsp9.pl
 7. Szczegółowych informacji udziela koordynator Konkursu – Anna Buczek

Pobierz regulamin w pdf.

Skip to content