Ważne informacje dla kandydatów:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 19 lipca 2022r. od godz.12.00 do 22 lipca 2022r. do godz.12.00

Zestaw podręczników:
Plik z wykazem podręczników

Co po szkole średniej?

Szanowni Uczniowie,
zapraszamy na konferencję online

„Co po szkole średniej? – możliwości uczenia się i zatrudnienia, cz. 1”, która odbędzie się 9 lutego 2022 r. od godz. 17.00 w aplikacji Teams Office 365,

Podczas konferencji przekażemy informacje, które mogą pomócw dalszym rozwoju po ukończeniu szkoły średniej.
Co dalej? czy studiować, pracować i może jeszcze coś innego? Podczas konferencji swoją ofertę będą także prezentować przedstawiciele szkół wyższych. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Część 2 konferencji odbędzie się 9.03.2022r.
BEZPOŚREDNI LINK DO DOŁĄCZENIA SIĘ DO SPOTKANIA (09.02.2022 r.)
Można kliknąć:


https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3axlW8ESKpM7Ilykf06Q4d5nOPRJZb5iMxuiPJJoQuXus1%40thread.tacv2/16441
00715711?context=%7b%22Tid%22%3a%220d1232b4-3bc0-439e-9623-
167e74c63717%22%2c%22Oid%22%3a%2294eb0471-0807-4419-a718-
5ffff31fb544%22%7d


Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP

Janusz Moos Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Skip to content