Ważne informacje dla kandydatów:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 19 lipca 2022r. od godz.12.00 do 22 lipca 2022r. do godz.12.00

Zestaw podręczników:
Plik z wykazem podręczników

Złota Szkoła 2019

Nasza szkoła otrzymała tytuł „Złotej Szkoły 2019” w Rankingu Techników w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektyw. W Rankingu Techników w 2019 roku zajęliśmy 2 miejsce w Łodzi, 5 w województwie i 79 w kraju. W Rankingu Maturalnym zajęliśmy 3 miejsce w Łodzi i 76 w kraju.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, w Rankingu Techników szkoły zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów.
Są to:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach,
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych,
  • oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.

 

Skip to content